MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CFCD1A.51DF82C0" Tento dokument je webová stránka tvořená jedním souborem, rovněž nazývaná soubor webového archivu. Zobrazí-li se tato zpráva, znamená to, že prohlížeč nebo editor nepodporuje soubory webových archivů. Stáhněte si prohlížeč, který podporuje webový archiv, například aplikaci Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CFCD1A.51DF82C0 Content-Location: file:///C:/90F8391A/Pokusoharmonizacizaveruevangeliiz.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1250"

Pokus o harmonizaci závěrů evangelií z roku 1992

 

Barevně odlišené části by mohly odpovídat stejným událost= em

 

Matouš Když se po sobotě rozednívalo na první den v týdnu, přišla Marie z Magdaly a ta druhá Marie, aby se podívaly na hrob.= A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť Pánův anděl sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a seděl na něm. Jeho vzhled byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Stra= chem z něho se strážci roztřásli a zůstali jako mrtví. Anděl promluvil k ženám: "V= y se nebojte. Vždyť vím, že hledáte Ježíše, toho ukřižovaného. Není zde, neboť b= yl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na místo, kde ležel Pán. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; a hle, jde před = vámi do Galileje, tam ho spatříte. Hle, řekl jsem vám to." Rychle odešly od hrobky a se strachem i velikou rados= tí to běžely oznámit jeho učedníkům. A jak šly dát zprávu jeho učedníkům, hle, Je= žíš je potkal a řekl: "Buďte pozdraveny!" Ony přistoupily, objaly mu = nohy a poklonily se mu. Tu jim Ježíš řekl: "Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby odešli do Galileje; tam mě uvidí." Když ženy odcházely, hle, někteří ze stráže přišli do města a oznámili předním kněžím všechno, co se přihodilo.

 

Marek A když se to od setníka dověděl, daroval mrtvé tělo Josefovi. Ten nakoupil jemné plátno, sundal ho s kříže, zavinul tím plátnem a uložil ho v hrobce, která byla vytesána ve skále, a ke vchodu do hrobky přivalil kámen. Marie Magdalská a Marie matka Josesova pozorovaly to místo, kam byl uložen. Když pominula sobota, Ma= rie Magdalská, Marie matka Jakubova a Salome nakoupily vo= nné látky, aby přišly a pomazaly ho. A časně ráno prvního dne týdne, když vyšlo slunce, přicházejí k hrobce. A říkaly si: "Kdo nám odvalí kámen od vch= odu do hrobky?" A vzhlédly a vidí, že kámen je odvalen; byl totiž velmi ve= liký. Když vstoupily do hrobky, spat= řily mládence sedícího po pravé straně, oděného bílým rouchem, a vyděsily se. On= pak jim říká: "Neděste se. Hledáte Ježíše Nazaretského, toho ukřižovaného.= Byl probuzen z mrtvých, není tu. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte a pověz= te jeho učedníkům i Petrovi: Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, tak j= ak vám řekl." &= nbsp;Vyšly a utekly od hrobky; zmocnilo se jich totiž třes= ení a byly zcela bez sebe. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.  Ráno prvního dne týdne, když Ježíš vstal, ukázal se nejprve Marii Magdalské, od níž kdysi vyhnal sedm démonů.  Ona= šla a oznámila to těm, kteří byli s ním a kteří teď plakali a truchlili. A oni, k= dyž uslyšeli, že opět žije a že ho spatřila, neuvěřili. Po tom se v jiné podobě ukáz= al dvěma z nich cestou, když šli na pole. A oni odešli a oznámili to ostatním,= ale ani těmto neuvěřili.

 

Lukáš Ženy, které s ním přišly z Galileje, ho doprovodily; viděly hrob i to, jak bylo jeho tělo pochováno. Pak se vrátily a připravily vonné látky a oleje. V sobotu zachovaly klid podle přikázání. Prvního dne týdne za časného jitra přišly k hrobce a nesly vonné látky, které připravily.Nalezly však kámen od hrobu odvalený.Vstoupily, ale těl= o Pána Ježíše nenalezly. A= stalo se, když nad tím byly bezradné, hle, přistoupili k nim dva muži v zářícím rouchu.  Polekaly se a sklonily tváře k zemi; oni však jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, ale byl probuzen z mrtvýc= h. Vzpomeňte si, jak k vám mluvil, když byl ještě v Galileji,  když řekl o Synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a tře= tího dne vstát." I vzpomněly si na jeho slovaA když se vrátily od hrobky, oznámily toto všechno jedenácti i všem ostatním. Byly to Marie Magdalská, Jana a Marie Jakubova a ostatní s nimi. Říkaly to apoštolům, ale jim tato slova připadala jako nesmysl a nevěřili jimPetr však vstal, běž= el ke hrobce, naklonil se dovnitř a spatřil jen plátna. I odešel domů v údivu nad tím, co se stalo.

 

 

Jan Prvního dne v týdnu přišla= Marie Magdalská časně ráno, ještě za tmy, ke hrobu a uviděla kámen odvalený od hrobuBěžela tedy a při= šla k Šimonu Petrovi a k druhému učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili."  Petr a ten druhý uče= dník tedy vyšli a zamířili k hrobu. Běželi oba spolu, ale ten druhý učedník běžel napřed, rychleji než Petr, a přišel ke hrobu první. Naklonil se dovnitř a uviděl tam ležet plátna, ale dovnitř nevstoupil. Potom přišel také Šimon Petr, který šel za ním. Vešel do hrobu a uviděl tam ležet lněná plátna, avšak šátek, který byl na Ježíšově hlavě, neležel se lněnými plátny, nýbrž byl zvlášť svinut na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel k hrobu první; i uviděl a uvěřil.  Neboť ještě neznali Písmo, že musí vstát z mrtvých. Učedníci pak opět odešli domů. Marie stála venku před hrobem a plakala. Jak plakala, naklonila se do hrobu  = ;a uviděla dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde leželo Ježíšovo těl= o; jednoho u hlavy a druhého u nohou. A ti jí řekli: "Ženo, proč pláčeš?" Řekla jim: "Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili.&qu= ot;  Když to řekla, otočila se dozadu a uviděla tam stát Ježíše; nevěděla však, že je to Ježíš. Ježíš jí řekl: "Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?" Ona mu v domnění, že je to zahradník, řekla: "Pane, jest= liže tys ho odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a = já si ho vezmu." Ježíš jí řekl: "Marie!" Ona se otočila a hebrejsky mu řekla: "Rabbuni", což zn= amená `Učiteli´. Ježíš jí řekl: "Nedrž se mne, neboť jsem ještě nevysto= upil ke svému Otci. Jdi k mým bratřím a řekni jim: `Vystupuji k Otci svému i k O= tci vašemu, k Bohu svému i k Bohu vašemu.´" Marie Mag= dalská šla a zvěstovala učedníkům: "Viděla jsem Pána", a oznámila to, co= jí řekl. Když byl večer téhož dne, prvního dne týdne, a učedníci byli ze strachu před Židy za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se doprostřed= a řekl jim: "Pokoj vám."

 

 

Souhrnem:

1.      =          ženy obhlížejí hrob

2.      =          po sobotě ženy přicházejí k hrobu a vidí odvalený kámen

= 3.      =          ženy se setkávají s anděly a dostávají příkaz jít za učedníky

4.      =          ženy však ve strachu nikomu nic neříkají

5.      =          stráže odcházejí od hrobu

6.&n= bsp;            = ;  ženy odchází podat zprávu učedníkům a setkávají se s Kristem

7.   &n= bsp;           Petr a Jan běží k hrobu

8.   &n= bsp;           Marie se vrací k hrobu a setkává se s Kristem  (může se jednat i o= hnědé místo z Marka)

9.      =          Ježíš se zjevuje dvěma na cestě do Emaus=

 

------=_NextPart_01CFCD1A.51DF82C0 Content-Location: file:///C:/90F8391A/Pokusoharmonizacizaveruevangeliiz_soubory/themedata.thmx Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/vnd.ms-officetheme UEsDBBQABgAIAAAAIQDp3g+//wAAABwCAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKyRy07DMBBF 90j8g+UtSpyyQAgl6YLHjseifMDImSQWydiyp1X790zSVEKoIBZsLNkz954743K9Hwe1w5icp0qv 8kIrJOsbR12l3zdP2a1WiYEaGDxhpQ+Y9Lq+vCg3h4BJiZpSpXvmcGdMsj2OkHIfkKTS+jgCyzV2 JoD9gA7NdVHcGOuJkTjjyUPX5QO2sB1YPe7l+Zgk4pC0uj82TqxKQwiDs8CS1Oyo+UbJFkIuyrkn 9S6kK4mhzVnCVPkZsOheZTXRNajeIPILjBLDsAyJX89nIBkt5r87nons29ZZbLzdjrKOfDZezE7B /xRg9T/oE9PMf1t/AgAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEApdan58AAAAA2AQAACwAAAF9yZWxzLy5y ZWxzhI/PasMwDIfvhb2D0X1R0sMYJXYvpZBDL6N9AOEof2giG9sb69tPxwYKuwiEpO/3qT3+rov5 4ZTnIBaaqgbD4kM/y2jhdj2/f4LJhaSnJQhbeHCGo3vbtV+8UNGjPM0xG6VItjCVEg+I2U+8Uq5C ZNHJENJKRds0YiR/p5FxX9cfmJ4Z4DZM0/UWUtc3YK6PqMn/s8MwzJ5PwX+vLOVFBG43lExp5GKh qC/jU72QqGWq1B7Qtbj51v0BAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQBreZYWgwAAAIoAAAAcAAAAdGhl bWUvdGhlbWUvdGhlbWVNYW5hZ2VyLnhtbAzMTQrDIBBA4X2hd5DZN2O7KEVissuuu/YAQ5waQceg 0p/b1+XjgzfO3xTVm0sNWSycBw2KZc0uiLfwfCynG6jaSBzFLGzhxxXm6XgYybSNE99JyHNRfSPV kIWttd0g1rUr1SHvLN1euSRqPYtHV+jT9yniResrJgoCOP0BAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQDd Abz3vgYAALkbAAAWAAAAdGhlbWUvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbOxZT28cNRS/I/EdrLmX7Ca7aTbq pspudhtI00bZbVGP3hnvjBvPeGR7k+4NtUckJERBIFEJTgghoFIrcSmnik8SKIIi9SvwbM/MjrOT NmkjqKB7SGbsn9//9/zsuXDxVszQPhGS8qTt1d+peYgkPg9oEra9a8P+uRUPSYWTADOekLY3JdK7 uPb2WxfwqopITBCsT+QqbnuRUunqwoL0YRjLd3hKEpgbcxFjBa8iXAgEPgC6MVtYrNWWF2JMEw8l OAay21zRfSSnUj3+Np6gq+Mx9Ym3lnPpMWCVKKkHfCYGmgfJlm7hxCfs8de/fGHwwV5do4BUlwm0 j1nbA6YBPxiSW8pDDEsFE22vZn7ewtqFBbyaLWLqmLWldX3zy9ZlC4K9RcNThKOCab3faJ3fKOgb AFPzuF6v1+3VC3oGgH0ftLWylGk2+iv1Tk6zBLKP87S7tWat4eJL9JfmZG51Op1mK5PFEjUg+9iY w6/Ulhvriw7egCy+OYdvdNa73WUHb0AWvzyH759vLTdcvAFFjCZ7c2jt0H4/o15AxpxtVsJXAL5S y+AzFERDEWGaxZgn6nnxFuObXPQBpMEMK5ogNU3JGPsQ1l0cjwTFmgleJbg0Y4d8OTek+SHpC5qq tvdeiiFFZvSePfr+2aMH6PD2w8PbPx3euXN4+0dLyFm1iZOwvOrpNx//de8D9OeDr57e/bQaL8v4 33748NefP6kGQgrNxHny2f3fH95/8vlHf3x3twK+LvCoDB/SmEh0hRygXR6DYsYqruRkJE63Yhhh Wl6xnoQSJ1hzqaDfU5GDvjLFLPOOI0eHuBa8LqCEVAEvTW46Ag8iMVG0gvNWFDvAbc5Zh4tKK2xp XiUzDydJWM1cTMq4XYz3q3h3ceL4tzdJoX7mYeko3o2II+YOw4nCIUmIQnqO7xFSod0NSh27blNf cMnHCt2gqINppUmGdORE02zRJo3BL9MqncHfjm22r6MOZ1Vab5B9FwlZgVmF8EPCHDNewhOF4yqS QxyzssEvYxVVCTmYCr+M60kFng4J46gXECmr1lwVoG/J6VsYqlal27fZNHaRQtG9KpqXMedl5Abf 60Y4TquwA5pEZey7cg9CFKMdrqrg29zNEP0OfsDJse6+Tonj7hdXg2s0dESaBYiemYgKX14i3Inf wZSNMTGlBgq7U6tjmjyvcDMKldtyOLvCDaXyyZf3KuR+XUv2OuxeVTmzeaRQH4c7Wp67XAT09a/O G3iS7BBIiPkt6k1xflOcvf98cT4un8++JM+qMBRo3YvYZtu03vFzO+8xZWygpoxclqb5lrD/BH0Y 1GvNMZQUp7E0gkedzcDEwYUCmzVIcPU+VdEgwik07nVPEwllRjqUKOUSDo1muJK2xkPzr+yRs6kP I7Z6SKy2eWCHl/RwfuYoyBipQnO4zRktaQInZbZ0PiMKur0Ms7oW6sTc6kY0UxgdboXK2sTmgA4m L1SDwcKa0NggaIfAystwEaBZw4EHMxJou1sf5W4xXjhLF8kIByTzkdZ73kd146Q8VuYU0XrYYNAH yBdYrcStpcm+AreTOKnMrnEMu9x7r+KlPIJnXgJqR9ORJeXkZAk6aHut5mLTQz5O294YzsrwGKfg dal7ScxCuIHylbBh/8JkNlk+82YrV8xNgjpcgVi7zyns1IFUSLWBZWRDw0xlIcASzcnKv9gEs56V AhXV6GRSLK1AMPxrUoAdXdeS8Zj4quzs0oi2nX3NSimfKCIGUXCARmwidjG4X4cq6BNQCVcepiLo F7ij09Y2U25xzpKufDNmcHYcszTCWbnVKZpnsoWbglTIYN5K4oFulbIb5U6vikn5M1KlHMb/M1X0 fgI3EEuB9oAP98UCI50pbY8LFXGoQmlE/b6A5sHUDogWuOeFaQgquLU2/wXZ1/9tzlkaJq3hIKl2 aYgEhf1IRYKQHShLJvpeQKye7V2WJMsImYgqiStTK/aI7BM21DVwWe/tHoog1E01ycqAwR2NP/c9 y6BRqJuccr45lazYe20O/NOdj01mUMqtw6ahye1fiFi0B7Nd1a43y/O9t6yInpi1WY08K4BZaSto ZWn/kiKccqu1FWtO48VmLhx4cV5jGCwaohTukZD+A/sfFT6zXz70hjrku1BbEXzE0MQgbCCqz9nG A+kCaQdH0DjZQRtMmpQ1bdY6aavlm/UZd7oF3yPG1pKdxN+nNHbRnLnsnFw8S2NnFnZsbceONTV4 9miKwtA4P8wYx5hvZ+WvWnx0Exy9Ad8NJkxJE0zwvUpg6KEHJg8g+S1Hs3TtbwAAAP//AwBQSwME FAAGAAgAAAAhAA3RkJ+2AAAAGwEAACcAAAB0aGVtZS90aGVtZS9fcmVscy90aGVtZU1hbmFnZXIu eG1sLnJlbHOEj00KwjAUhPeCdwhvb9O6EJEm3YjQrdQDhOQ1DTY/JFHs7Q2uLAguh2G+mWm7l53J E2My3jFoqhoIOumVcZrBbbjsjkBSFk6J2TtksGCCjm837RVnkUsoTSYkUiguMZhyDidKk5zQilT5 gK44o49W5CKjpkHIu9BI93V9oPGbAXzFJL1iEHvVABmWUJr/s/04GolnLx8WXf5RQXPZhQUoosbM 4CObqkwEylu6usTfAAAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQDp3g+//wAAABwCAAATAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAKXWp+fAAAAANgEAAAsA AAAAAAAAAAAAAAAAMAEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAGt5lhaDAAAAigAAABwA AAAAAAAAAAAAAAAAGQIAAHRoZW1lL3RoZW1lL3RoZW1lTWFuYWdlci54bWxQSwECLQAUAAYACAAA ACEA3QG8974GAAC5GwAAFgAAAAAAAAAAAAAAAADWAgAAdGhlbWUvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbFBL AQItABQABgAIAAAAIQAN0ZCftgAAABsBAAAnAAAAAAAAAAAAAAAAAMgJAAB0aGVtZS90aGVtZS9f cmVscy90aGVtZU1hbmFnZXIueG1sLnJlbHNQSwUGAAAAAAUABQBdAQAAwwoAAAAA ------=_NextPart_01CFCD1A.51DF82C0 Content-Location: file:///C:/90F8391A/Pokusoharmonizacizaveruevangeliiz_soubory/colorschememapping.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01CFCD1A.51DF82C0 Content-Location: file:///C:/90F8391A/Pokusoharmonizacizaveruevangeliiz_soubory/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CFCD1A.51DF82C0--